Ἱδρύθη διά Πράξεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 20ῆς Ἀπριλίου 2004 ἐντός τῶν ὁρίων τῆς μέχρι τότε «Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Κορέᾳ», ἥτις ὑπήγετο εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Ζηλανδίας. Τό 1995, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τήν Κορέαν ἀνεγνωρίσθη ἐπισήμως ὑπό τῶν Κορεατικῶν Ἀρχῶν ὡς νομικόν πρόσωπον, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Ἵδρυμα Συντηρήσεως καί Διαφυλάξεως τῆς Περιουσίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Κορέᾳ» εἰς τό ὁποῖον μετεβιβάσθη ὁλόκληρος ἡ ἀκίνητος περιουσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Κορέαν. Περιλαμβάνει τήν Κορέαν, Νότιον καί Βόρειον, καί τήν Ἰαπωνίαν. Διοικεῖται βάσει τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐγκεκριμένου Καταστα­τικοῦ (6 Ἰουνίου 2005).

Διοίκησις:
Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Σεούλ.
Ταχ. διεύθυνσις:
His Eminence Metropolitan Ambrosios of Korea
43 Mapo-daero 18-gil, Mapo-gu
Seoul, Korea
Τηλ.(00822)364-7005
Fax: (00822) 365-2698
Ε-mail: azographos@yahoo.com καί orthodox@orthodox.or.kr
Web site: www.orthodox.or.kr

Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος:
Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Δανιήλ Νά, M.Div.

Μητροπολιτικόν Συμβούλιον:
Πρόεδρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Μέλη: Ἅπαντες οἱ κληρικοί καί ἀνά δύο ἐκπρόσωποι ἐξ ἑκάστης ἐνορίας.

Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου:
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ὁ Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί οἱ ὑπεύθυνοι τῶν Τομέων Διακονίας ἱερεῖς.

Πνευματικόν Δικαστήριον:
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Μέλη: Πρωτοπρ. Δανιήλ Νά καί Οἰκον. Ἀλέξανδρος Χάν.

Γραμματεία:
Γραμματεύς: Διακόνισσα Θεοδότη Λή, M.A.
Ἰδιαίτερος Γραμματεύς Μητροπολίτου: Ἱεροδ. Γιοχάν Πάρκ, πτυχ. θεολ.
Τηλ. (00822) 362-6371. Fax: (00822) 365-2698.

Γραμματεία Ἀγγλικῶν-Ἑλληνικῶν:
Ὑπεύθυνη: κ. Ἀθανασία Κοντογιαννακοπούλου, πτυχ. ἑλληνικῆς καί ἀγγλικῆς φιλολογίας.

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πουσάν-Οὐλσάν:
Οἰκον. Ἀλέξανδρος Χάν.

Τομεῖς Διακονίας:

Διοικητικός καί Οἰκονομικός τομεύς:
Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Δανιήλ Νά.

Ποιμαντικός τομεύς:
Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Οὔ.

Ἐκπαιδευτικός τομεύς, Κατηχητικῶν – Νεότητος:
Ὑπεύθυνος: Οἰκον. Ἀλέξανδρος Χάν.

Ἱεραποστολικός τομεύς: Ὑπεύθυνος:
Οἰκον. Παῦλος Κουόν.

 Φιλανθρωπικός τομεύς:
Ὑπεύθυνος: Πρεσβ. Ἱερεμίας Τζό.

Ἐπιτροπαί – Τμήματα:

Ὀρθόδοξος Ἐπιτροπή Ἐκπαιδευτηρίων Βορείου καί Νοτίου Κορέας:
Οἰκονόμος Στέφανος Χουάνγκ.

Ἐπιτροπή Ποιμαντικῆς Μερίμνης Ἐργαζομένων εἰς τά ναυπηγεῖα Κορέας καί Ἰαπωνίας:
Ὑπεύθυνοι: Οἰκον. Ἀλέξανδρος Χάν καί Οἰκον. Παῦλος Κουόν.

Ἐπιτροπή Συνεργασίας μετά τῶν Ὀρθοδόξων Πιστῶν τῆς Β. Κορέας:
Ὑπεύθυνος:  Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Οὔ.

πιτροπή Ὀρθοδόξου Κοιμητηρίου:
Ὑπεύθυνος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, Σεούλ.

Ἐπιτροπή Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων:
Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Δανιήλ Νά. Βοηθός:  Ἱεροδ. Γιοχάν Πάρκ, πτυχ. θεολ.

Ἐπιτροπή Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα: 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Βοηθός: Διάκονος Ἀντώνιος Λήμ, Μ.Α.

Ἐπιτροπή μελοποιήσεως ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων εἰς τήν Κορεατικήν:
Διάκονος Ἀντώνιος Λήμ, Μοναχή Ἀγάθη Πέκ, πτυχ. φιλολογίας, δ. Θέκλα Ἴμ, Μ.Α. καί κ. Γαβριέλα Κίμ, Μ.Α.

Ἐκδοτικός Ὀργανισμός:
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κορέας διαθέτει τόν ἰδιόκτητον ἐκδοτικόν οἶκον «Korean Orthodox Editions».
Ὑπεύθυνος: Διάκονος Ἀντώνιος Λήμ.
Ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐκδίδεται τό ἑβδομαδιαῖον ἐνημερωτικόν Δελτίον «ΤΣΟΥΜΠΟ» (Joobo).

Μεταφραστικόν τμῆμα:
Ἱεροδ. Γιοχάν Πάρκ, πτυχ. θεολογίας, Μοναχή Ἀγάθη Πέκ καί κ. Γρηγόριος Πάρκ M.Div.

Κεντρικόν Βιβλιοπωλεῖον:
«Book Cafe’ Φιλοκαλία» εἰς Σεούλ.
Ὑπεύθυνος: Ἱερολ. Διάκονος Ἀντώνιος Λήμ,
καί «Book Cafe’Λόγος» εἰς Ἰντζόν.

Βιβλιοθήκη Ἱερᾶς Μητροπόλεως:
Ὑπεύθυνη: κ. Ἀθανασία Κοντογιαννακοπούλου.

Ἐργαστήριον Βυζαντινῶν Εἰκόνων:
Ὑπεύθυνη: ἁγιογράφος δ. Τατιάνα Σό, πτυχ. Ἀνωτ. Σχολῶν Καλῶν Τεχνῶν Ἀθηνῶν καί Σεούλ.

Ἐργαστήριον ἐκκλησιαστικῆς ξυλογλυπτικῆς:
Ὑπεύθυνος: κ. Βασίλειος Γιούν, πτυχ. Ἀνωτ. Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν Σεούλ.

Ἱδρύματα Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Ἵδρυμα Συντηρήσεως καί Διαφυλάξεως τῆς Περιουσίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Κορέᾳ»
Ν.Π. ἀνεγνωρισμένον ὑπό τῶν Κορεατικῶν Ἀρχῶν καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

«Ὀρθόδοξος Φιλανθρωπικός Ὀργανισμός»
Λειτουργεῖ βάσει Καταστατικοῦ ἐγκεκριμένου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (6 Ἰουνίου 2005).
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Α΄ Ἀντιπρόεδρος: ὁ Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.
Β΄ Ἀντιπρόεδρος: ὁ ὑπεύθυνος Ἱερεύς τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Τομέως.
Γραμματεύς: Πρεσβυτέρα Ὀλυμπία Κίμ, M.S.W.

«Κέντρον Μερίμνης Ὑπερηλίκων»
εἰς Τσούντσον.
Ὑπεύθυνος: Πρεσβ. Ἱερεμίας Τζό.
Τηλ. (008233) 244-4583. Fax: 244-4593

Ορθόδοξοι Κοινότητες

1. Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, Σεούλ.
Διεύθυνσις:
43 Mapo-daero 18-gil, Mapo-gu, Seoul, Korea.
Τηλ.: (00822) 362-7005. Fax: 392-7322.
Προϊστάμενος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Ἀρχιδιάκονος Ἡσαΐας Κίμ,
Διάκονος Ἀντώνιος Λήμ καί Διάκονος Γιοχάν Πάρκ.
Παρεκκλήσιον: Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

2. Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Πουσάν.
Διεύθυνσις:
7 Junggu-ro 97-gil, Jung-gu, Busan, Korea.
Τηλ.: (008251) 462-3819. Fax: 466-3746.
Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Ἀλέξανδρος Χάν.
Tηλ. οἰκίας: (008251) 465-5271.
E-mail: han6004@netian.com
Homepage: http://orthodoxpusan.hihome.com.
Παρεκκλήσια: Ἁγ. Γεωργίου καί Ἁγ. Στυλιανοῦ.

3. Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παύλου, Ἰντσόν.
Διεύθυνσις:
62 Seoksan-ro 111-gil, Namdong-gu, Inchon, Korea.
Τηλ.: (008232) 426-9553. Fax: 265-2759.
Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Δανιήλ Νά.
Τηλ. οἰκίας: (008232) 511-1808.
E-mail: fatherna@hana.net
Homepage: www.orthodoxincheon.or.kr
Παρεκκλήσια: Ἁγ. Νικολάου, Ἁγ. Δημητρίου καί Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου.

4. Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Τσόντζου.
Διεύθυνσις:
6-5 Hamdae-gil, Wansan-gu, Jeonju, Korea.
Τηλ.: (008263) 222-1095.
Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Ἱλαρίων Τζόνγκ.
E-mail: ockjunju@hanmail.net
Παρεκκλήσια: Ἁγ. Εὐθυμίου, Ἁγ. Νεκταρίου καί Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.

5. Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, Πάλανγκ-λι.
Διεύθυνσις:
189-12, Barang-gil, Dong-myon, Yanggu-gun, Gangwon-do, Korea.
Τηλ.: (008233) 481-5740.
Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Οὔ,
E-mail: woo0749@naver.com

6. Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βόριδος, Τσούντσον.
Διεύθυνσις:
52-3 Shinsunggyom-ro, Seo-myon, Chuncheon, Gangwon-do, Korea.
Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Ἱερεμίας Τζό.
Τηλ. (008233) 244-4581.
E-mail: jeremy60@hanmail.net

7. Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης, Οὐλσάν.
Διεύθυνσις:
38 Munjae 7-gil, Dong-gu, Ulsan, Korea.
Τηλ. (008252) 233-1092, Fax. 234-2092.
Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Παῦλος Κουόν.
E-mail: ockpaul@gmail.com

Ἱεραί Μοναί

1. Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Κα­πυόνγκ.
Διεύθυνσις:
157-227 Noksugegok-ro, Sang-myon, Gapyong-gun, Gyounggi-do, Korea.
Τηλ. (008231) 584-2082. Fax: 585.2278.
E-mail: agathi@hanmail.net
Ὑπεύθυνη: Μοναχή Ἀγάθη Πέκ. Μοναχαί
2. Πνευματικός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος.
Παρεκκλήσια: Ἁγίων Ἀποστόλων καί Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Ἡ Ἱ. Μονή Μεταμορφώσεως εἶναι ἡ ἕδρα τοῦ ἀνεγνωρισμένου ὑπό τῶν Κορεατικῶν Ἀρχῶν Ἱδρύματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κορέας. Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ἔχουν ἀποθησαυρισθῆ Ἱερά Λείψανα εἰκοσιτεσσάρων Ἁγίων Ἱεραρχῶν, Μαρτύρων καί Ὁσίων, ἡ Σύναξις τῶν ὁποίων ἑορτάζεται πανδήμως εἰς τήν Ἱ. Μονήν, ὡς προστατῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κορέας, τήν 3ην Ὀκτωβρίου.

2. Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, Πάλανγκ-λι.
Διεύθυνσις:
120 Shinjeon-gil, Guei-myon, Wanju-gun, Jeonlabuk-do, Korea.
Τηλ. (008233) 481-5740.
Δόκιμοι μοναχοί δύο.
Παρεκκλήσια: Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ καί Ἁγίου Στυλιανοῦ.

Ὀρθόδοξον Κοιµητήριον.

Εἰς τό Ὀρθόδοξον Κοιμητήριον Γιόνγκμι-Ρι (Yongmi-Ri) λειτουργεῖ ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ Ἱ. Ναός πανηγυρίζει τήν Κυριακήν τοῦ Ἀντίπασχα. Ὑπεύθυνος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, Σεούλ.

Παρεκκλήσια

1. Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ εἰς τό Ἱεραποστολικόν Κέντρον Σεούλ καί τοῦ Ἁγ. Γεωργίου εἰς τό Πουσάν.
Εἰς τά ὡς ἄνω Παρεκκλήσια τελεῖται ἐκ περιτροπῆς ἡ θεία Λειτουργία εἰς τήν σλαβωνικήν ὑπό τοῦ Πρεσβ. Ρωμανοῦ Kavchak, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας, διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν διαβιούντων ἤ διερχομένων ἀπό τήν Κορέαν σλαβοφώνων Ὀρθοδόξων.

2. Παρεκκλήσιον Ἁγίας Ἄννης τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ὀρθόδοξος Πίστις».
Διεύθυνσις:
120, Sinjeon-gil, Gui-myeon, Wanju-Gun, Jeollabuk-do, Korea.
Τηλ.: (008263) 222-2170.
Ἐφημέριος: Οἰκον. Στέφανος Χουάνγκ.
Τηλ. οἰκίας: (008263) 2243750.
E-mail: stephanos1201@ yahoo.co.kr.

Πνευματική Διακονία

Τόν θεῖον Λόγον κηρύσσουν ἀνελλιπῶς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης καί ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Εἰς ὅλας τάς Ἐνορίας λειτουργοῦν Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων, ἀπό τῆς προσχολικῆς ἡλικίας ἕως τῆς Γ΄ Λυκείου. Ὑπάρχουν Σύλλογοι Ὀρθοδόξων Νέων, οἱ ὁποῖοι μετέχουν τῆς Ἑνώσεως «Korean Syndesmos». Ἡ ἐν λόγῳ Ἕνωσις εἶναι ἀπό τά ἱδρυτικά μέλη τοῦ «SYNDESMOS – the World Fellowship of Orthodox Youth». Ἐπίσης γίνονται κατηχήσεις ἐνηλίκων οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά γίνουν μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πραγματοποιοῦνται κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς νέων καί ἐνηλίκων.

Εἰς τόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Πουσάν λειτουργεῖ ὁ Παιδικός Σταθμός «Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου», τόν ὁποῖον διευθύνει ἡ Πρεσβυτέρα Παταπία Γιούν, πτυχ. θεολ.

Κατόπιν προσκλήσεως δίδονται διαλέξεις περί Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς Πανεπιστήμια τῆς Χώρας ὑπ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καί τῶν Κορεατῶν Κληρικῶν. Ἐπίσης τόν καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σεούλ ἐπισκέπτονται συχνά πολλοί φοιτηταί πρός τούς ὁποίους δίδονται διαλέξεις μέ θέματα τήν ἱστορίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί Λατρείαν, τήν ἐκκλησιαστικήν τέχνην, κ.λ.π.

Ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολιν διοργανώνονται ἐτησίως χειμεριναί καί θεριναί κατασκηνώσεις (English Camp) δι’ ὀρθόδοξα καί μή ὀρθόδοξα παιδιά καί νέους τῆς Κορέας μέ προσφοράν δωρεάν προγραμμάτων ἐκμαθήσεως τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσης.

Ἱεραποστολικόν Κέντρον Σεούλ

Τό Ἱεραποστολικόν Κέντρον Σεούλ ἐγκαινιάσθη τήν 31ην Αὐγούστου 1979. Περιλαμβάνει αἰθούσας διαλέξεων καί ἄλλων συγκεντρώσεων. Εἰς αὐτό λειτουργεῖ τό βιβλιοπωλεῖον Book Café Φιλοκαλία καί ὑπάρχει ἐκθεσιακός χῶρος εἰς τόν ὁποῖον ἐκτίθενται ἐκμαγεῖα 152 ἔργων ἐκ τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, δωρηθέντων ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ.

Ὀρθόδοξον Ἀσιατικόν Ἐκπαιδευτικόν καί Συνεδριακόν Κέντρον

Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καπυόνγκ εὑρίσκεται ὑπό ἀνέγερσιν τό «Ὀρθόδοξον Ἀσιατικόν Ἐκπαιδευτικόν καί Συνεδριακόν Κέντρον», εἰς τό ὁποῖον θά στεγασθῇ καί ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογική Σχολή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας.

Ιαπωνία

Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης (ὑπό διοργάνωσιν).

Ιστορικό

Απόσπασμα από το άρθρο “Η Ορθόδοξη Διασπορά στην Κορέα” του Επισκόπου Αμβροσίου Ζωγράφου, Μητροπολίτου Κορέας

Ἡ Κορέα δὲν εἶναι μιὰ ὀρθόδοξη οὔτε κἄν μιὰ χριστιανικὴ χώρα1. Ὁ Χριστιανισμὸς ὑπὸ τὴν ρωμαιοκαθολικὴ καὶ προτεσταντικὴ ἐκδοχή του ἔκανε τὴν ἐμφάνισή του στὴν Κορέα μὲ ὀργανωμένες ἱεραποστολὲς τὸν 18ο αἰ. παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ρωμαιοκαθολικοὶ ἱεραπόστολοι εἶχαν ἀρχίσει μικρὴ ἱεραποστολικὴ προσπάθεια στὴν Κορέα ἀπὸ τὸν προηγούμενο αἰῶνα. 

Ἡ παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Κορέα ἔχει ἱστορία ἑκατὸν δέκα χρόνων. Τὸ ἔργο τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας στὴν κορεατικὴ χερσόνησο 

ξεκίνησε τὸ 1900 ἀπὸ τὴν ἐν Ρωσσίᾳ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησίακαὶ ἀπὸ τὸ 1955 μέχρι σήμερα συνεχίζεται ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως […].

Τὸ 1950, ὡς γνωστόν, ἄρχισε ὁ κορεατικὸς πόλεμος (1950-1953). Οἱ ὀρθόδοξοι Κορεάτες πιστοί, ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι συμπατριῶτες τους ὑπέφεραν τὰ πάνδεινα. Οἱ περισσότεροι προκειμένου νὰ σωθοῦν κατέφυγαν στὸ Πουσὰν καὶ στὰ νότια διαμερίσματα τῆς χώρας. Ἔτσι τὸ ὀρθόδοξο ποίμνιο διασκορπίστηκε. Σημαντικὴ πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ βοήθεια πρόσφεραν σ᾽ αὐτὴ τὴν δύσκολη ἐποχὴ τὸ Ἐκστρατευτικὸ Σῶμα Ἑλλάδας (ΕΚ.Σ.Ε.) στὴν Κορέα (1950-1955), ποὺ συμμετεῖχε στὴν εἰρηνευτικὴ δύναμη τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, καὶ ἰδιαιτέρως οἱ στρατιωτικοὶ ἱερεῖς, ποὺ συνόδευαν τὸ Σῶμα γιὰ τὶς λειτουργικές του ἀνάγκες. Πρῶτος στρατιωτικὸς ἱερέας, ποὺ ἦρθε σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους Κορεάτες ἦταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χαρίτων Συμεωνίδης (μετέπειτα Μητροπολίτης Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου). Κατόπιν ἀπὸ τὸ 1953 ἕως τὸ 1954 στὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο προσέφερε μεγάλη βοήθεια ὁ Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Χαλκιόπουλος10. Μὲ πρωτοβουλία του ἀνακαινίστηκε ὁ ἐρειπωμένος ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σεούλ, δι᾽ ἐράνου ποὺ διενήργησε μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν. Ὁ π. Ἀνδρέας φρόντισε, πρὶν νὰ ἀναχωρήσει ἀπὸ τὴν Κορέα, νὰ ἀφήσει ἕναν Κορεάτη ἱερέα στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἡ ὀρθόδοξη Κοινότητα πρότεινε ὡς ὑποψήφιο ἱερέα τὸν Βόριδα Μούν (Moom Yi-Han 1910-1977), ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε στὴν Ἰαπωνία σὲ Διάκονο καὶ πρεσβύτερο ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Τόκυο Εἰρηναῖο, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πλησιέστερος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος τῆς περιοχῆςΛόγῳ τοῦ πολέμου ἀλλὰ καὶ τῶν ἐχθρικῶν σχέσεων μεταξὺ Κορέας καὶ Ἰαπωνίας τὴν περίοδο αὐτὴ ἦταν ἀπηγορευμένη ἡ ἔξοδος ὁποιουδήποτε Κορεάτου ἀπὸ τὴν χώρα καὶ ἰδιαιτέρως ἡ μετάβασή του στὴν Ἰαπωνία. Ὁ π. Ἀνδρέας Χαλκιόπουλος κατόρθωσε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ νὰ δοθεῖ ἡ σχετικὴ ἄδεια γιὰ τὴν μετάβαση τοῦ Βόριδος Μοὺν στὴν Ἰαπωνία γιὰ τὴν χειροτονία του. Μεταμφιεσμένος, λοιπόν, σὲ μαῦρο Ἀμερικανὸ στρατιώτη, ὁ Βόρις Μοὺν συμπεριελήφθη στὴν δύναμη ὁμάδας Ἀμερικῶν πεζοναυτῶν, ποὺ πήγαινε στὴν Ἰαπωνία. Μετὰ τὴν χειροτονία του ἐπέστρεψε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο στὴν Κορέα καὶ διακόνησε μὲ ἀφοσίωση τήν Ἐκκλησία μέχρι καὶ τὸν θάνατό του (14/9/1977) […]. 

Τὰ πολεμικὰ γεγονότα τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, τὰ δεινὰ ποὺ ὑπέφερε ὁ κορεατικὸς λαὸς ἀπὸ τὴν πολὺ σκληρὴ ἰαπωνικὴ κατοχὴ (1910-1945) καὶ οἱ πολιτικὲς ἀνακατατάξεις στὴν κορεατικὴ χερσόνησο ἐπηρέασαν τὶς σχέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας Σεοὺλ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἰαπωνίας. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας. Μετὰ τὸν κορεατικὸ πόλεμο (1950-1953), ἐπειδὴ οἱ Νοτιοκορεάτες διέκειντο δυσμενῶς πρὸς τὴν Ρωσσία ἐξ᾽ αἰτίας τῆς συμμαχίας της μὲ τὴν Βόρεια Κορέα, οἱ Ὀρθόδοξοι Κορεάτες δὲν ἤθελαν νὰ ἔχουν καμμιὰ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας. Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ βρεθεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Κοινότητα τῆς Σεοὺλ ἀποκομμένη ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δηλαδὴ χωρὶς νὰ ἀνήκει οὐσιαστικὰ σὲ καμμιὰ ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία. 

Τὸ πολὺ σοβαρὸ αὐτὸ ἐκκλησιολογικὸ πρόβλημα διευθετήθηκε μὲ τὸν ἑξῆς τρόπο: Στὶς 25 Δεκεμβρίου τοῦ 1955, μετὰ ἀπὸ τὴν θ. Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων, ἡ Γενικὴ Συνέλευση τῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σεοὺλ ἀποφάσισε ὁμόφωνα νὰ ζητήσει τὴν ὑπαγωγή της στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔκανε δεκτὸ τὸ αἴτημα καὶ ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα ἡ ἐν Κορέᾳ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 

Μὲ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνατέθηκε τὸ 1956 ἡ διαποίμανση τῆς ἐν Κορέᾳ Ἐκκλησίας κατ᾽ ἀρχὴν στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας καὶ μετὰ ἀπὸ μικρὸ χρονικὸ διάστημα στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Βορείου καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς μὲ Ἔξαρχο Κορέας τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Μιχαήλ (Κωνσταντινίδη). Τὸ 1962 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Β. καὶ Ν. Ἀμερικῆς Ἰάκωβος (Κουκούζης) πραγματοποίησε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Κορέα καὶ στήριξε μὲ οὐσιαστικὸ τρόπο τὸ ὀρθόδοξο ποίμνιο. 

Τὸ 1967 ἐκποιήθηκε ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία στὴν περιοχὴ Τσόνγκ Ντόγκ καὶ μὲ τὰ χρήματα ἀπὸ τὴν ἐκποίηση ἀγοράστηκε μεγάλο οἰκόπεδο στὴν περιοχὴ Μάπο-κου καὶ ἄρχισε ἡ ἀνέγερση τοῦ σημερινοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 

Τὸ 1969 ὁ Ἀρχιμ. Εὐγένιος Παπαγιάννης (Πάπας) τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ὁρίστηκε προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Σεούλ, γιὰ νὰ συνδράμη τὸν φιλάσθενο π. Βόριδα Μούν. Ὑπηρέτησε στὴν Κορέα μέχρι τὸ 1973.

Στὶς 8 Ἰανουαρίου τοῦ 1970 ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας καὶ ὁ νεοεκλεγεὶς Μητροπολίτης Ν. Ζηλανδίας Διονύσιος (Ψάχας) ὁρίστηκε καὶ Ἔξαρχος Κορέας. 

Τὴν 1η Δεκεμβρίου τοῦ 1975 ἔφθασε στὴν Κορέα μὲ ἀπόσπαση ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σωτήριος Τράμπας [μετέπειτα Ἐπίσκοπος Ζήλων (1993-2004), κατόπιν Μητροπολίτης Κορέας (2004-2008) καὶ νῦν Μητροπολίτης Πισιδίας], ἀνταποκρινόμενος σὲ σχετικὸ αἴτημα τῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας Σεούλ11. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Ζηλανδίας καὶ Ἔξαρχος Κορέας Διονύσιος μὲ τὴν στενὴ συνεργασία τοῦ π. Σωτηρίου ὡς Ἀρχιμανδρίτη κατ᾽ ἀρχὰς καὶ ὡς βοηθοῦ Ἐπισκόπου Ζήλων κατόπιν ἐπιτέλεσαν μαζὶ πράγματι ἕνα θαυμαστὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο δὲν εἶχε προηγούμενο σὲ ἔκταση καὶ ποιότητα. Τὸ ἔργο αὐτὸ δὲν περιορίστηκε μόνον στὴν Κορέα, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ 1980 καὶ ἑξῆς ἐπεκτάθηκε καὶ στίς χῶρες τῆς Νοτιο-Ἀνατολικῆς Ἀσίας (Ἰνδία, Ἰνδονησία, Χόνγκ-Κόνγκ, Φιλιππῖνες, Σιγκαπούρη, Ταϋλάνδη), περιοχὲς ὑπαγόμενες στὴν δικαιοδοσία τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας. 

Κατὰ τὰ τελευταῖα τριάντα τρία χρόνια (1975-2008), χάρις στὴν ἀνύστακτη φροντίδα καὶ τὸν ἀξιοθαύμαστο καὶ ἀξιομίμητο μεγάλο ἱεραποστολικὸ ζῆλο τοῦ π. Σωτηρίου ἡ ἐν Κορέᾳ Ἐκκλησία ἀναπτύχθηκε, ὀργανώθηκε καὶ ἀπέκτησε γερὲς ρίζες στὴν κορεατικὴ γῆ. Ἔτσι σήμερα ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Κορέας διαθέτει ἑπτὰ ὀργανωμένες ἐνορίες στὴν Ν. Κορέα (στὶς πόλεις Σεούλ, Πουσάν, Ἰντσόν, Τσόντζου, Πάλανγκ-λι, Τσούντσον καὶ Οὐλσάν) καὶ μία στὴν Β. Κορέα (Πιονκγιάνγκ)12, δέκα τρία παρεκκλήσια, ἕνα γυναικεῖο μοναστήρι, ἱεραποστολικὸ κέντρο, ἐκδοτικὸ οἶκο ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία “Korean Orthodox Editions” μὲ πολλὲς καὶ ἀξιόλογες ἐκδόσεις στὰ κορεατικά, δύο βιβλιοπωλεῖα (Book Café “Φιλοκαλία” καὶ Book Café “Λόγος”), ὁ ἱστοχῶρος orthodox.or.kr, κατασκήνωση, Παιδικὸ Σταθμὸ μὲ τὴν ὀνομασία “Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου”, Kέντρο Mερίμνης Ὑπερηλίκων, ἰδιόκτητο ὀρθόδοξο κοιμητήριο καὶ ἑτοιμάζεται ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἀσιατικοῦ Ὀρθόδοξου Ἐκπαιδευτικοῦ καὶ Συνεδριακοῦ Κέντρου, στὸ ὁποῖο θὰ λειτουργήσει καὶ ἡ πρώτη Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Κορέας εἶναι μέλος τοῦ τοπικοῦ συμβουλίου Ἐκκλησιῶν The National Council of Churches in Korea (NCCK) καὶ συμμετέχει στοὺς θεολογικοὺς διαλόγους. Ἡ Α.Θ. Παναγιότητα ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε τρεῖς φορὲς τὴν Κορέα (8-13/4/1995, 26/2-2/3/2000 καὶ ….-28/6/2005). Κατὰ τὶς τρεῖς αὐτὲς κεφαλαιώδους σημασίας γιὰ τὴν ζωὴ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις τοῦ Παναγιωτάτου, καὶ οἱ ὁποῖες φανερώνουν τὴν μεγάλη ποιμαντικὴ μέριμνα τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως γιὰ τὴν διάδοση τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας στὴν Κορέα, κατετέθησαν θεμέλιοι λίθοι καὶ ἐγκαινιάστηκαν ἱεροὶ ναοὶ καὶ κτήρια. Ἐπίσης μὲ τὴν μεσολάβηση τοῦ Παναγιωτάτου κατὰ τὴν πρώτη Του ἐπίσκεψη τὸ 1995 ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τὸ Κορεατικὸ Κράτος τὸ “Ἵδρυμα Συντηρήσεως καὶ Διαφυλάξεως τῆς Περιουσίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Κορέα” ὡς Νομικὸ Πρόσωπο, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Κορέα ἔλαβε νομικὴ ὑπόσταση. Σύμφωνα μὲ τὸ ἐγκεκριμένο καταστατικὸ τὸ ἐν λόγῳ Ἵδρυμα καὶ ἡ περιουσία του τελοῦν ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Κορεατικοῦ Κράτους […].