Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας, ὑπέρτιμος καί Ἐξαρχος Ἰαπωνίας, κ. Ἀμβρόσιος

(κατά κόσμον Ἀριστοτέλης) Ζωγράφος ἐγεννήθη εἰς Αἴγιναν τήν 15ην Μαρτίου 1960, ὅπου καί ὡλοκλήρωσε τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του. Τῷ 1983 ἔλαβε τό πτυχίον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τῷ 1985 καί Πρεσβύτερος τῷ 1991. Ὡς κληρικός ὑπηρέτησεν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νικαίας (ὑπεύθυνος Γραφείου Νεότητος καί τοῦ ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Νικαίας κυροῦ Γεωργίου Παυλίδου) καί εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μονεμβασίας καί Σπάρτης. Κατά τά ἔτη 1988-1989 εἰργάσθη εἰς τήν περιώνυμον βιβλιοθήκην καί πινακοθήκην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ.

Τό διάστημα 1991-1993 μέ ὑποτροφίαν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς μετεξεπαιδεύθη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, Η.Π.Α., ἀπό ὅπου ἔλαβε τό δίπλωμα Th.M. (Πατρολογίας) καί κατά τά ἔτη 1993-1996, μέ ὑποτροφίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Princeton (PTS), παρηκολούθησε μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς τήν ἐν λόγῳ Σχολήν καί εἰς τό Princeton University, καί ἔλαβε τό δίπλωμα Th.M. (Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί Ἱστορίας Τέχνης), ἐργαζόμενος παραλλήλως διά τήν συγγραφήν τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς του. Κατά τά ἔτη τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν του εἰς τήν Ἀμερικήν (1991-1996), ὑπηρέτησεν ἀφ’ ἑνός μέν ὡς περιοδεύων ἱεροκῆρυξ εἰς τάς ἑλληνορθοδόξους Κοινότητας τῆς περιοχῆς New England, ἀπεσταλμένος ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βοστώνης, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὡς ἐφημέριος εἰς τάς Ἑλληνορθοδόξους Κοινότητας Ἁγίας Βαρβάρας (Toms River, New Jersey) καί Ἁγίας Τριάδος (Bargaintown, New Jersey).

Τήν 21ην Δεκεμβρίου 1998 ἀνηγορεύθη ἀριστοῦχος Διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τήν 23ην Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους μετέβη εἰς τήν Κορέαν διά νά ἐργασθῇ ἱεραποστολικῶς εἰς τήν ἐν Κορέᾳ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, εἰς τήν ὁποίαν ὑπηρέτησεν ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Σεούλ καί ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς νεοϊδρυθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας. Τήν 21ην Δεκεμβρίου 2005 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Βοηθός παρά τῷ Μητροπολίτῃ Κορέας Ἐπίσκοπος, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτε διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ζήλων.

Ἐκτός ἀπό ἄρθρα καί μελέτας, πού ἔχει δημοσιεύσει εἰς διάφορα περιοδικά ἔχει συγγράψει καί τάς ἑξῆς ἐργασίας: “The Social Teachings of St. Gregory Palamas, Based on his 63 Homilies”, The Contribution of St. Basil the Great to the Formation of the Monastic Ideal”, “Iconography in the Liturgical Life of the Medieval Greek Church”, καί “ Ὁ Γαβριήλ Θεσσαλονίκης καί τό ἀποδιδόμενον εἰς αὐτόν ἀνέκδοτον Ὁμιλιάριον”.

Ὁ εἰρημένος Ἐπίσκοπος συμμετέσχεν ἐπίσης ὡς μέλος τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς τάς Συνελεύσεις τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Conference on World Mission and Evangelism), Σάο Πάολο, Βραζιλία (1997) καί ἐν Ἀθήναις (2005) καί εἰς τό Συνέδριον τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν τοῦ “Συνδέσμου” εἰς Βελιγράδιον (1998). Παραλλήλως πρός τήν ἐκκλησιαστικήν διακονίαν του εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κορέας ὑπηρετεῖ καί ὡς Καθηγητής εἰς τό νεοσύστατον Τμῆμα Ἑλληνικῶν καί Βαλκανικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου HUFS (Hankuk University of Foreign Studies). Τήν 28ην Μαΐου 2008 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Μητροπολίτης Κορέας.

Ὀνομαστήρια: 7 Δεκεμβρίου.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Σίδης καί Ἀτταλείας, κ. Σωτήριος

(Τράμπας), ἐγεννήθη ἐν Ἄρτῃ τό ἔτος 1929, ἔνθα ἔλαβε τήν ἐγκύκλιον καί μέσην ἐκπαίδευσιν. Ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λαβών τό πτυχίον τῆς Θεολογίας τό 1951. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1956. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μηθύμνης. Τό 1960 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Κατά τά ἔτη 1965-1968 ὑπηρέτησεν ὡς στρατιωτικός Ἱεροκῆρυξ. Ἐν συνεχείᾳ, διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέχρι τοῦ Δεκεμβρίου 1973.

Τόν Νοέμβριον τοῦ 1975 ἀπεσπάσθη εἰς τήν Κορέαν καί διωρίσθη Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, Σεούλ, καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἄπω Ἀνατολῆς. Εἰργάσθη διά τήν ἀναδιοργάνωσιν τῆς ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς καί τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος καί ἐμερίμνησε διά τήν ἐπέκτασιν τῆς ἱεραποστολικῆς προσπαθείας καί εἰς ἄλλας περιοχάς τῆς Ν. Κορέας. Τό 1982 διωρίσθη Διευθυντής τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου «Ἅγιος Νικόλαος» Σεούλ καί τό 1986 Πρόεδρος τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συσταθέντος ἱεραποστολικοῦ Ὀργανισμοῦ, ἀναγνωρισθέντος καί ὑπό τῶν Κορεατικῶν Ἀρχῶν, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Orthodox Eastern Mission». Τό ἔτος 1993 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καίἹερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ζήλων.

Τό 1995 διωρίσθη Προϊστάμενος τοῦ νεοσυστάτου ἱεραποστολικοῦ Ἱδρύματος «Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Κορέᾳ». Τό 1999 ἀνεκηρύχθη Ἐπίτιμος Δημότης Σεούλ, διά τήν 25ετῆ ὑπηρεσίαν του εἰς τήν Κορέαν, καί τό 2000 Ἐπίτιμος Δημότης Παπάγου, Ἀθηνῶν. Ἔχει λάβει τό βραβεῖον Ἱερέως τοῦ Ἱδρύματος «Γεώργη καί Κατίγκω Λαιμοῦ» καί ἔχει βραβευθῆ ἐπίσης ὑπό τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν μέ τό χαλκοῦν μετάλλιον αὐτῆς. Τήν 20ήν Ἀπριλίου 2004 ἐξελέγη Μητροπολίτης τῆς ἀρτισυστάτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας. Τήν 27ην Μαΐου 2008 ἐξελέγη Μητροπολίτης Πισιδίας. Ταχ. διεύθυνσις: Μetropolitan Sotirios Trambas, Orthodox Monastery of Metamorfosis Gyonggi-Do Gapyong Gun, Sang Myeon, Deok Hyeon-Ri 610-3. Korea. Τηλ. 0082-31.5844376. Fax: 0082-31.5852278.

Ὀνομαστήρια: 6 Αὐγούστου.

Πηγή: http://www.ec-patr.org/hierarchs/show.php?lang=gr&id=46