Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιγκαπούρης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Νοτίου Ἀσίας, κ. Κωνσταντῖνος

(Τσίλης), ἐγεννήθη ἐν Πειραιεῖ τό ἔτος 1973. Ἐσπούδασε τήν ἱεράν ἐπιστήμην εἰς τήν Ἀνωτέραν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Ἀθηνῶν καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, παρακολουθήσας ἐκ παραλλήλου Σεμινάρια δημοσιογραφίας καί ἀνθρωπιστικοῦ κυρίως περιεχομένου. Εἰργάσθη ἀρχικῶς μέν ὡς Δημοσιογράφος ἐν Ἑλλάδι, ἐν συνεχείᾳ δέ, ἐθελοντικῶς καί περιστασιακῶς, εἰς τήν Ἱεραποστολήν τῆς Ἀσίας (1998-2003).

Τῷ 2003 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χόνγκ Κόνγκ (νῦν Δαρδανελλίων) κ. Νικήτα, ὑπηρετήσας παρ’ αὐτῷ τε καί τῷ διαδόχῳ αὐτοῦ ὡς Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος (2003-2005) καί Πρωτοσύγκελλος (2005-2011).

Κατά τήν περίοδον τοῦ ἐν τῇ Νοτιοανατολικῇ Ἀσίᾳ ἐπισυμβάντος φονικοῦ σεισμοῦ καί καταποντισμοῦ (Δεκέμβριος 2004) διωργάνωσε προγράμματα ἠθικῆς καί ὑλικῆς ὑποστηρίξεως τῶν θυμάτων εἰς Ταϋλάνδην καί Ἰνδονησίαν. Τήν 3ην Νοεβρίου 2011, προτάσει τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου πρῶτος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης, χειροτονηθείς εἰς Ἐπίσκοπον τήν 21ην ἰδίου, ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, τῆς ἐνθρονίσεως αὐτοῦ γενομένης τήν 12ην Φεβρουαρίου 2012. Ὁ εἰρημένος Ποιμενάρχης ὁμιλεῖ τήν ἑλληνικήν καί τήν ἀγγλικήν, γνωρίζει δέ τήν ἰταλικήν, τήν γαλλικήν, τήν ἑβραϊκήν, τήν νοηματικήν γλῶσσαν καί τήν γλῶσσαν τῶν τυφλῶν.

Ὀνομαστήρια: 21 Μαΐου.

Πηγή: http://www.ec-patr.org/dioceses.php?lang=&id=97